Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

A.D. 1986

Ottubru 2016

SEHEM FL-ATTIVITA' LEJL F'CASAL FORNARO - HAL QORMI

Is-Sibt 21 ta' Ottubru, 2017

Ghal darb'ohra l-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes hadet sehem fl-attivita' Lejl f'Casal Fornaio mtella' gewwa Hal Qormi.  L-attendenza ghal din l-attivita' kienet wahda tajba hafna.

Ottubru 2017

LAQGHA GENERALI ANNWALI

Il-Hadd 22 t'Ottubru, 2017

Nhar il-Hadd 22 t'Ottubru saret il-Laqgha Generali ta' l-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes fil-lokal ta' l-Ghaqda fi Triq il-Lvant, Valletta.  Wara introduzzjoni ta' merhba mill-President, inqraw il-minuti ta' l-ahhar Laqgha Generali (2016) u wara kien imiss ir-Rapport Amministrattiv mis-Segretarju Neil Zammit.  Segwa mbghad id-diskors tal-President s-Sur Vince Galea.  

Hekk kif intemmet il-Laqgha Generali saret tahdita mill-aktar interessanti mis-Sur Philip Xuereb (Hbieb tal-Kappelli Maltin) dwar il-Kappelli Maltin.

Novembru 2017

ZJARA KULTURALI

Muzew Parrokkjali tal-Parrocca taz-Zejtun

Il-Hadd 19 ta' Novembru, 2017


Novembru 2016

QUDDIESA TA' RADD IL-HAJR F'GHELUQ IT-TLETTIN ANNIVERSARJU

Il-Hadd 20 ta' Novembru, 2016

Nhar il-Hadd 20 ta' Novembru 2016 giet ikkoncelebrata Quddiesa ta' Radd il-Hajr f'gheluq it-tlettin sena mit-twaqqif tal-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes.  Din saret gewwa l-Knisja tal-Monasteru ta' Santa Katarina, il-belt Valletta u tmexxiet mill-E.T. Mons Pawl Cremona OP, Arcisqof emeritu, bis-sehem tal-Coro Bel Canto taht id-direzzjoni ta' Mro Hermann Farrugia Frantz.  wara kien hemm trattament tal-okkazjoni gentilment offrut mill-membru Anthony Zammit.


Dicembru 2016

 GHOTI TA' L-AWGURI LILL-MEXXEJJA TAL-KNISJA F'PAJJIZNA

Membri tal-Kumitat ta' l-Ghaqda waqt zjara lill-E.T. Mons Charles J. Scicluna u l-E.T. Mons Pawl Cremona O.P.